BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2263/BTC-CST
V/v: thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyển sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2008

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

Trả lời Công văn số 162/STC-NS ngày 21/01/2008 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh về việc thu lệ phí cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

- Theo Danh mụcchi tiết Phí, Lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí thìkhoản thu “lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu côngtrình xây dựng” được qui định tại khoản 2.47, mục III, phần B, Danh mục lệ phívới cơ quan có thẩm quyền qui định cụ thể về mức thu và việc quản lý, sử dụngtiền thu về lệ phí là “Chính phủ”

- Khoản3, Điều 9, Pháp lệnh Phí, Lệ phí qui định Chính phủ có thẩm quyền: “Qui địnhmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với một số phí, lệ phí quan trọngthực hiện trong cả nước, giao hoặc phân cấp thẩm quyền qui định mức thu, chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các phí, lệ phí khác”.

- Khoản6, Điều 22, Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 về việc cấp giấy chứngnhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng có giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnhqui định mức thu khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu côngtrình xây dựng cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Hướng dẫn nộidung này, Bộ Tài chính đã có công văn số 6383/BTC-CST ngày 23/5/2006.

- Tại khoản 3, Điều 49, Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 quiđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở, đã giao cho Hội đồng nhân dân cấptỉnh qui định các mức lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cụ thể chophù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, tại khoản 3, Điều 80, Nghịđịnh số 90/2005/NĐ-CP qui định bãi bỏ các nội dung liên quan đến việc cấp Giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 củaChính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu côngtrình xây dựng.

Căn cứ các qui địnhnêu trên, thẩm quyền quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,công trình xây dựng được thực hiện như sau:

1.Đối với lệ phí cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: Thực hiện theo qui định của Nghị định số90/2006/NĐ-CP Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền qui định cụthể.

2.Đối với lệ phí cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: Căn cứ qui định tại khoản 1, Điều 19, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 củaChính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí: “Phí, lệ phí cótên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định này đã cóvăn bản hướng dẫn thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản mới”, đềnghị Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo qui định tại Nghịđịnh số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 và hướng dẫn tại Công văn số 6383/BTC-CSTngày 23/5/2006 nêu trên cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới về lệ phí cấp giấychứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Bộ Tài chính trả lờiđể Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh được biết, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét,quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục Thuế;
- Vụ Pháp chế; Vụ NSNN;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3)

TL. BỘ TRƯỞNGKT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm