BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2263/TCT-TS
V/v: tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 5084/CT /THDT ngày3/5/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc nộp tiền sử dụng đất của Nhàxuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 6 Điều 33 Luật Đất đai2003 quy định Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong trường hợp:“Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; đất xây dựng trụ sở cơquan, xây dựng công trình sự nghiệp quy định tại Điều 88 của Luật này; đất sửdụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất giao thông thủy lợi; đất xây dựng cáccông trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi íchcông cộng và các công trình công cộng khác không nhằm mục đích kinh doanh; đấtlàm nghĩa trang, nghĩa địa;”

- Tại khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai2003 quy định “1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công tác sự nghiệp baogồm:

a) Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhànước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công;

c) Đất xây dựng các công tác sựnghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học vàcông nghệ, ngoại giao của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chínhtrị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công”.

- Tại Điều I Quyết định số 68 – QĐ/TWngày 3/4/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định: “Nhà xuất bản Chínhtrị quốc gia – Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sựlãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuấtbản chính trị của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật xuất bản”.

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật được Ủy ban nhân dân thànhphố Hà Nội giao 1.300m2 đất tại lô A1C Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp vàcông nghiệp nhỏ quận Cầu Giấy theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 đểxây dựng Trung tâm biên tập, xuất bản sách lý luận chính trị pháp luật và tưtưởng Hồ Chí Minh nếu được xác định không nhằm mục đích kinh doanh và là trụ sởlàm việc của tổ chức sự nghiệp công thì thuộc trường hợp không phải nộp tiền sửdụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếthành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- NXB chính trị QG-Sự thật
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương