BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2267/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục, tiêu chuẩn xe ôtô và xe máy.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và trân trọng phúc đáp công hàm số 0021/07/GSO đề ngày 06/04/2007 về việc liên quan đến thủ tục tạm nhập tái xuất xe ôtô đã qua sử dụng và nhập xe máy phân phối lớn (trên 175cc), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Đối với việc TN-TX xe ôtô đã qua sử dụng dưới dạng tài sản di chuyển: Theo qui định tại điểm 6 Thông tư 04/TTLB ngày 12/02/1996 và 04/BS /TTLB ngày 20/10/1996 Liên Bộ Thương mại – Ngoại giao – Tài chính - Tổng cục Hải quan thì viên chức ngoại giao muốn tạm nhập xe ôtô đã qua sử dụng theo đúng tiêu chuẩn định lượng và phải đảm bảo các điều kiện:

- Có giấy xác nhận về việc di chuyển tài sản hoặc thuyên chuyển nơi công tác từ nước khác đến Việt Nam,

- Có đầy đủ giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu của cơ quan hoặc của bản thân mình đối với ôtô,

- Có giấy của cơ quan kiểm định có thẩm quyền của nước có xe xuất đi hoặc của Việt Nam xác nhận giá trị sử dụng thực tế của ôtô còn từ 70% trở lên.

- Tay lái nằm ở bên trái xe.

2. Đối với việc TN-TX xe máy phân phối lớn (175cc)

Hiện nay thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 Danh mục và định lượng vận dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của cơ quan, thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của cá tổ chức quốc tế tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 04/TTLB ngày 12/02/1996 Liên Bộ Thương mại – Ngoại giao – Tài chính - Tổng cục Hải quan quy định xe gắn máy “Chỉ được nhập khẩu hoặc mua tại Việt Nam loại từ 175cm3 trở xuống

Một lần nữa, Tổng cục Hải quan Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Cục Hải quan TP Hà Nội, HCM;
- Trang Website TCHQ ;
- Lưu VT, GSQL .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Hạnh Thu