BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

Số: 2267/TCHQ-GSQL
V/v căn cứ để giải quyết ưu đãi đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan TP Cần Thơ

Trả lời công văn số 362/HQCT-NV ngày 24/04/2008của Cục Hải quan Cần Thơ về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Tại Mục I, phần D, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày08/12/2005 của Chính phủ quy định các trường hợp được miễn thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu và được hướng dẫn cụ thể Mục I, Phần D, Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày14/06/2007 của Bộ Tài chính, theo đó hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định,nguyên vật liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất ... của các dự án đầu tư quyđịnh tại Danh mục A và B, phụ lục I hoặc II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2007 của Chính phủ, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗtrợ phát triển chính thức (ODA)...được miễn thuế nhập khẩu.

Trong Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩmquyền cấp, thể hiện dự án đó có hay không thuộc Danh mục A, B, phụ lục I, IIban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP nêu trên. Giấy chứng nhận đầu tư sẽlà cơ sở để cơ quan hải quan xác định lĩnh vực, địa bàn... ưu đãi đầu tư.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan TP Cần Thơthực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc