TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2267 TCT/DNNN
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu

Trả lời công văn số 2570 CT/TTHT ngày 28 tháng 6 năm 2004 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng bê tông nhựa nóng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điều 3.27, mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: mặt hàng bê tông nhựa nóng (kết cấu sản phẩm gồm: hắc ín (nhựa đường), đá, cát bê tông và các loại phụ gia khác) dùng để dải đường áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc