BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2267/TCT-ĐTNN
V/v: thuế đối với hoạt động tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Euromoney Institutional Investor Plc

Tổng cục Thuế nhận được văn bản đề 04/04/2007 của Euromoney Institutional Investor PLC hỏi về chính sách thuế liên quan tới việc tổ chức các hội thảo tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại điểm 2, mục I, Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì: Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của các cá nhân người nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam là đối tượng chịu thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Căn cứ theo qui định trên thì Tổ chức Euromoney có tổ chức các cuộc Hội thảo về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có phát sinh thu nhập từ nguồn tài trợ của các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam thì Tổ chức Euromoney thuộc đối tượng nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo qui định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Tổ chức Euromoney liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để thực hiện việc kê khai và nộp thuế theo qui định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổ chức Euromoney được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP.Hà Nội
- Lưu: VT, ĐTNN(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Huyến