BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2268/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu ô tô của Đại sứ quán

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Đại sứ quán Belarus tại Hà Nội

Tổng cục Hải quan nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin kính chào Đại sứ quán Belarus tại Hà Nội và trân trọng phúc đáp công hàm số 397 đề ngày 12/04/2007 về đề nghị nhập khẩu 01 xe ô tô mới để phục vụ nhu cầu của Đại sứ quán.

Về nội dung đề nghị của Đại sứ quán, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến chính thức gửi Vụ Lễ tân- Bộ Ngoại giao Việt Nam tại công văn số 818/TCHQ-GSQL ngày 05/02/2007. Đề nghị Đại sứ quán liên hệ trực tiếp với Vụ Lễ tân- Bộ Ngoại giao để được biết và thực hiện.

Một lần nữa, Tổng cục Hải quan Việt nam xin gửi tới Đại sứ quán Belarus tại Hà Nội lời chào trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQHN (để thực hiện);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan ;
- Lưu VT, GSQL .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Hạnh Thu