BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2268/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
- Công ty TNHH KWONG LUNG-MEKO
(Đ/c: KCN Trà Nóc, Q. Bình Thủy – TP. Cần Thơ)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 12/KL-MK08 ngày 12/5/2008 của Công ty TNHH KWONG LUNG-MEKO phản ánh việcChi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà không giải quyết thủ tục hải quan đối vớihàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ cho Công ty. Về việc này, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan gửi kèm theo côngvăn số 12/KL-MK08 dẫn trên yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam kiểm tra cụ thểvụ việc, chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà xem xét, giải quyết thủtục hải quan cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan lưu ý Cục Hảiquan tỉnh Quảng Nam: Quyết định số 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/12/2002 của Bộ Tàichính đã hết hiệu lực. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗthực hiện theo quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 củaChính phủ; Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính vàQuyết định số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Quảng Nam và Quý Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc