VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2269/VPCP-V .I
V/v vụ án xảy ra tại VPĐD Công ty Golden Rock, TP.Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Thương mại;
- Bộ Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét Báo cáo của Bộ Thương mại (số 0259/TM-KV1 ngày 11 tháng1 năm 2007 và số 0769/BTM-KV1 ngày 2 tháng 5 năm 2007) và của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (số 1457/UBND-TM ngày 13 tháng 3 năm 2007) về vụ lừa đảo,chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Văn phòng đại diện Công ty Golden Rock, thành phốHồ Chí Minh; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ýkiến chỉ đạo như sau:

- Bộ Thương mại rà soát lại các quy định của pháp luật vềvăn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam để sửa đổi, bổ sunghoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những điểm còn sơ hở dễ bị lợidụng, nhất là các quy định về điều kiện thành lập, hoạt động và chế tài xử lýđối với văn phòng đại diện.

- Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quantăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của văn phòng đại diện củathương nhân nước ngoài tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh tiền tệ, vàng trênmạng và hoạt động bán hàng đa cấp, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, bảođảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năngphối hợp với cơ quan điều tra thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại Công văn số 25/VPCP-VI ngày 3 tháng 1 năm 2007 của Văn phòngChính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc; các Vụ: KTTH, TH, Website CP,
- Lưu: VT, V.I (3). LT.16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc