TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 227/2004/KHXX
V/v ủy quyền của Chủ tịch UBND tham gia tố tụng tại TAND

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2004

Kính gửi:

- Các Tòa án Nhân dân huyện, quận, thị Xã, Thành phố thuộc tỉnh
- Các Tòa án Nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua Tòa án nhân dântối cao nhận được Công văn của một số Tòa án nhân dân địa phương đề nghị hướngdẫn việc có chấp nhận hay không chấp nhận văn bản của Ủy ban nhân dân do PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân ký ủy quyền cho cán bộ thuộc quyền, đại diện tham giatố tụng dân sự, hành chính. Về vấn đề này, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫncác Tòa án nhân dân các cấp như sau:

Theo quy định của pháp luật tố tụngdân sự, hành chính thì đương sự là pháp nhân tham gia tố tụng thông qua ngườilãnh đạo của mình hoặc người đại diện được pháp nhân ủy quyền bằng văn bản.

Theo quy định tại Điều 126 Luật tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 thì “Chủ tịch Ủy ban nhândân là người lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân… Phó chủ tịchvà các thành viên khác của Ủy ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Chủtịch Ủy ban nhân dân phân công và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy bannhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao…”.

Như vậy, căn cứ vào các quy địnhtrên đây thì Ủy ban nhân dân tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân thông qua Chủtịch Ủy ban nhân dân hoặc người đại diện được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy quyềnbằng văn bản.

Đối với trường hợp Ủy ban nhân dântham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án dân sự, hành chínhliên quan đến lĩnh vực Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân được Chủ tịch Ủy ban nhândân phân công phụ trách thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân được quyền tự mìnhthay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tham gia tố tụng hoặc ủy quyền bằng văn bảncho người khác tham gia tố tụng Tòa án chấp nhận văn bản ủy quyền đó là hợppháp.

KT. CHÁNH ÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

PHÓ CHÁNH ÁN

Đã ký: Đặng Quang Phương

-------------------------------------------------------------

Sao lục số: 12/VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2005

Nơi nhận:
- Các đ/v: Vụ 5, Vụ 12, VPT1, VPT2, 3, hai trường KS, TCKS, Báo BVPL;
- Các VKS tỉnh, TP
- Lưu.
90b

TL. VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ VĂN PHÒNG
Đỗ Đức Thà