BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2271/BXD-VP
V/v Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về Sản xuất và cungứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán Duy trì hệthống thoát nước đô thị kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhâncó liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí duy trì hệ thống thoát nước đôthị theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xâydựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở TN&MTcủa các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ KTXD, Viện KTXD, C300.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

BỘ XÂY DỰNG

------------

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

(Công bố kèm theo văn bản số: 2271/BXD-VP ngày 10 tháng 11năm 2008 của Bộ Xây dựng)

HÀ NỘI - 2008

Phần I

THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔTHỊ

1. Nội dung định mức

- Định mức dự toán công tác duytrì hệ thống thoát nước đô thị công bố tại văn bản này bao gồm các hao phí cầnthiết về nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượngcông tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

- Phạm vi các công việc duy trìhệ thống thoát nước đô thị được định mức bao gồm các công việc liên quan đếnquá trình duy trì hệ thống thoát nước đô thị để đảm bảo việc tiêu thoát nướccủa hệ thống thoát nước đô thị.

2. Các căn cứ xác lập định mức

- Quy trình kỹ thuật thực hiệncông tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị hiện đang áp dụng phổ biến ở các đôthị.

- Nghị định số 72/2001/NĐ-CPngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đôthị.

- Số liệu về tình hình sử dụnglao động, trang thiết bị xe máy, kỹ thuật cũng như kết quả ứng dụng tiến bộkhoa học kỹ thuật vào thực tiễn công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

3. Kết cấu của tập định mức

Định mức được trình bày theonhóm, loại công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Mỗi định mức được trìnhbày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tínhphù hợp để thực hiện công việc đó.

Phần II

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

Chương I

NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG

TN1.01.00 Nạo vét bùn cống bằngthủ công

TN1.01.10 Nạo vét bùn hố ga.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, ph­ương tiệnvà mặt bằng làm việc.

- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờkhí độc bay đi.

- Xúc bùn vào xô, đ­ưa lên và đổvào phư­ơng tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tậpkết tạm với cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xeđẩy tay vào phư­ơng tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làmviệc và tập trung dụng cụ, phư­ơng tiện về nơi qui định.

Đơnvị tính: m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lư­ợng

TN1.01.1

Nạo vét bùn hố ga

Nhân công:

- Cấp bậc thợ bình quân 4/7

công

4,25

Ghi chú:

1/ Định mức tại bảng trên quiđịnh hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại Đặcbiệt. Đối với các đô thị khác, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loạiI: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Các loại đô thị loại III ÷ V: K = 0,78

2/ Trường hợp nạo vét bùn hố gacó cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly qui định thì định mức nhân công đượcđiều chỉnh với các hệ sau:

+ Cự ly trung chuyển1500m : K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển2000m : K = 1,27

3/ Trư­ờng hợp không phải trungchuyển bùn thì định mức nhân công đ­ược điều chỉnh hệ số K = 0,87.

TN1.01.20 Nạo vét bùn cốngngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đư­ơng) bằng thủ công.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phư­ơng tiệnvà mặt bằng làm việc.

- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

- Dùng quả găng luồn qua cống,gạt bùn về hố ga.

- Xúc bùn vào xô, đ­ưa lên và đổvào phư­ơng tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tậpkết tạm cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xeđẩy tay vào phư­ơng tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làmviệc và tập trung dụng cụ, phư­ơng tiện về nơi qui định.

Đơnvị tính: m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Đ­ường kính cống (mm)

300 ữ 600

700 ữ 1000

>1000

TN1.01.2

Nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ công

Nhân công:

- Cấp bậc thợ bình quân 4/7

công

6,65

6,45

6,25

1

2

3

Ghi chú:

1/ Định mức qui định tại bảngtrên tương ứng: Lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét: £ 1/3 tiết diện cốngngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diệncống thì định mức qui định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.

2/ Định mức tại bảng trên quiđịnh hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại Đặcbiệt. Đối với các đô thị khác, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loạiI: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Các loại đô thị loại III ÷ V: K = 0,78

3/ Trường hợp nạo vét bùn hố gacó cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly qui định thì định mức nhân công đượcđiều chỉnh với các hệ sau:

+ Cự ly trung chuyển1500m : K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển2000m : K = 1,27

4/ Trư­ờng hợp không phải trungchuyển bùn thì định mức nhân công đ­ược điều chỉnh hệ số K = 0,87.

TN1.01.30 Nạo vét bùn cốnghộp nổi .

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phư­ơng tiệnvà mặt bằng làm việc.

- Mở nắp tấm đan, chờ khí độcbay đi.

- Xúc bùn vào xô, đư­a lên và đổvào ph­ương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tậpkết tạm với cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xeđẩy tay (phư­ơng tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làmviệc và tập trung dụng cụ, phư­ơng tiện về nơi qui định.

Đơnvị tính: m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước cống hộp nổi

B ³ 300mm ÷ 1000mm;

H ³ 400mm ÷ 1000mm

TN1.01.3

Nạo vét bùn cống hộp nổi

Nhân công:

- Cấp bậc thợ bình quân 4/7

công

5,3

Ghi chú:

1/ Định mức qui định tại bảngtrên tương ứng: Lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét: £ 1/3 tiết diện cốnghộp nổi. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiếtdiện cống thì định mức qui định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.

2/ Định mức tại bảng trên quiđịnh hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại Đặcbiệt. Đối với các đô thị khác, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loạiI: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Các loại đô thị loại III ¸ V: K = 0,78

3/ Trường hợp nạo vét bùn hố gacó cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly qui định thì định mức nhân công đượcđiều chỉnh với các hệ sau:

+ Cự ly trung chuyển1500m : K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển2000m : K = 1,27

4/ Trư­ờng hợp không phải trungchuyển bùn thì định mức nhân công đ­ược điều chỉnh hệ số K = 0,87.

TN1.02.00 Nạo vét bùn m­ươngbằng thủ công

TN1.02.10 Nạo vét bùn m­ươngbằng thủ công, m­ương có chiều rộng £ 6m.

TN1.02.1a Đối với m­ươngkhông có hành lang, không có lối vào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, ph­ương tiện.

- Nạo vét bùn dư­ới lòng m­ương,xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.

- Kéo thuyền bùn dọc m­ương (cựly £ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặcxe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tậpkết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xeđẩy tay (phư­ơng tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làmviệc và tập trung dụng cụ, phư­ơng tiện về nơi qui định.

Đơnvị tính: m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Mương có chiều rộng £ 6m (không có hành lang, không có lối vào)

TN1.02.1a

Nạo vét bùn mư­ơng bằng thủ công

Nhân công:

- Cấp bậc thợ bình quân 4/7

công

4,70

Ghi chú:

1/ Định mức tại bảng trên quiđịnh tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: £ 1/3 độ sâu của mương(từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì định mức qui định tại bảngtrên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

2/ Định mức tại bảng trên quiđịnh hao phí nhân công công tác nạo vét bùn mương bằng thủ công của đô thị loạiĐặc biệt. Đối với các đô thị khác, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loạiI: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Các loại đô thị loại III ÷ V: K = 0,78

3/ Trư­ờng hợp không phải trungchuyển bùn thì định mức nhân công đ­ược điều chỉnh hệ số K = 0,85.

TN1.02.1b Đối với m­ương cóhành lang lối vào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, ph­ương tiện.

- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mư­ơng.

- Nạo vét bùn d­ưới lòng m­ương,xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cảitiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tậpkết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xeđẩy tay (phư­ơng tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làmviệc và tập trung dụng cụ, ph­ương tiện về nơi qui định.

Đơnvị tính: m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần

hao phí

Đơn vị

M­ương có chiều rộng £ 6m (có hành lang lối vào)

TN1.02.1b

Nạo vét bùn mư­ơng bằng thủ công

Nhân công:

- Cấp bậc thợ bình quân 4/7

công

4,10

Ghi chú:

1/ Định mức tại bảng trên quiđịnh tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: £ 1/3 độ sâu của mương(từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì định mức qui định tại bảngtrên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

2/ Định mức tại bảng trên quiđịnh hao phí nhân công công tác nạo vét bùn mương bằng thủ công của đô thị loạiĐặc biệt. Đối với các đô thị khác, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loạiI: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Các loại đô thị loại III ÷ V: K = 0,78

3/ Trư­ờng hợp không phải trungchuyển bùn thì định mức nhân công đ­ược điều chỉnh hệ số K = 0,85.

TN1.02.20 Nạo vét bùn m­ươngbằng thủ công, mư­ơng có chiều rộng > 6m.

TN1.02.2a Đối với m­ươngkhông có hành lang, không có lối vào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, ph­ương tiện.

- Bắc cầu công tác.

- Nạo vét bùn d­ưới lòng mư­ơng,xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.

- Kéo thuyền bùn dọc mư­ơng (cựly £ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiếnhoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tậpkết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xeđẩy tay (phư­ơng tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làmviệc và tập trung dụng cụ, phư­ơng tiện về nơi qui định.

Đơnvị tính: m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Mư­ơng có chiều rộng > 6m (không có hành lang lối vào)

TN1.02.2a

Nạo vét bùn mư­ơng bằng thủ công

Nhân công:

- Cấp bậc thợ bình quân 4/7

công

4,60

Ghi chú:

1/ Định mức tại bảng trên quiđịnh tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: £ 1/3 độ sâu của mương(từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì định mức qui định tại bảngtrên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

2/ Định mức tại bảng trên quiđịnh hao phí nhân công công tác nạo vét bùn mương bằng thủ công của đô thị loạiĐặc biệt. Đối với các đô thị khác, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loạiI: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Các loại đô thị loại III ÷ V: K = 0,78

3/ Trư­ờng hợp không phải trungchuyển bùn thì định mức nhân công đ­ược điều chỉnh hệ số K = 0,85.

TN1.02.2b Đối với m­ương cóhành lang lối vào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phư­ơng tiện.

- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ m­ương.

- Bắc cầu công tác.

- Nạo vét bùn d­ưới lòng mư­ơng,xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiếnhoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tậpkết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xeđẩy tay (phư­ơng tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làmviệc và tập trung dụng cụ, phư­ơng tiện về nơi qui định.

Đơnvị tính: m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Mương có chiều rộng > 6m (có hành lang lối vào)

TN1.02.2b

Nạo vét bùn mư­ơng bằng thủ công

Nhân công:

- Cấp bậc thợ bình quân 4/7

công

3,90

Ghi chú:

1/ Định mức tại bảng trên quiđịnh tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: £ 1/3 độ sâu của mương(từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì định mức qui định tại bảngtrên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

2/ Định mức tại bảng trên quiđịnh hao phí nhân công công tác nạo vét bùn mương bằng thủ công của đô thị loạiĐặc biệt. Đối với các đô thị khác, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loạiI: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Các loại đô thị loại III ÷ V: K = 0,78

3/ Trư­ờng hợp không phải trungchuyển bùn thì định mức nhân công đ­ược điều chỉnh hệ số K = 0,85.

TN1.03.00 Nhặt, thu gom phế thảivà vớt rau bèo trên m­ương, sông thoát n­ước bằng thủ công.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, ph­ương tiện.

- Đi tua dọc hai bên bờ mư­ơng,sông để phát hiện phế thải.

- Nhặt hết rác, các loại phếthải trên bờ, mái của mư­ơng, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đốngnhỏ xúc đư­a lên phư­ơng tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩytay).

- Nhặt, gom rác, phế thải và raubèo trên mặt nư­ớc của m­ương, sông.

- Dùng thuyền đ­ưa vào bờ và xúclên phư­ơng tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).

- Vận chuyển phế thải về địađiểm tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc rác, phế thải và rau bèotừ vật liệu trung chuyển vào ph­ương tiện để ở nơi tập kết.

- Vệ sinh thu dọn mặt bằng làmviệc và tập kết dụng cụ, phư­ơng tiện về nơi qui định.

Đơnvị tính: 1km

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều rộng của mương, sông

£ 6 m

£ 15 m

> 15 m

TN1.03

Công tác nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mư­ơng, sông thoát nước

Nhân công:

- Cấp bậc thợ bình quân 4/7

công

4,00

4,40

5,70

01

02

03

Ghi chú:

1/ Định mức tại bảng trên quiđịnh hao phí nhân công công tác nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trênmương, sông thoát nước bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đôthị khác định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loạiI: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Các loại đô thị loại III ÷ V: K = 0,78

2/ Tr­ường hợp không phải trungchuyển thì định mức nhân công đ­ược điều chỉnh hệ số K = 0,85.

Chương II

NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI

TN2.01.00 Nạo vét bùn cốngngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đ­ường kính ³ 700mm và các loại cốngkhác có tiết diện t­ương đ­ương).

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm n­ước vàobình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Di chuyển xe đến địa điểm nạovét.

- Đặt biển báo hiệu công tr­ường,lắp đặt vòi hút.

- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

- Hút bùn ở hố ga và chui vàolòng cống để hút.

- Xả n­ước.

- Hút đầy téc.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn,xả sạch bùn.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làmviệc và tập trung dụng cụ, ph­ương tiện về nơi qui định.

Đơnvị tính: m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cống tròn có đường kính ³ 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương

TN2.01

Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn

Nhân công:

- Cấp bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:

- Xe hút bùn 3Tấn

công

ca

0,25

0,083

Ghi chú: Định mức quyđịnh tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15 km. Khi cựly vận chuyển bình quân thay đổi thì định mức hao phí máy thi công được điềuchỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

8km

10 km

12 km

18 km

20 km

0,895

0,925

0,955

1,045

1,075

Chương III

VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI

TN3.01.00 Vận chuyển bùn bằngxe ôtô tự đổ.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.

- Di chuyển xe đến địa điểm tậpkết để lấy bùn.

- Thu dọn vệ sinh địa điểm tậpkết sau khi lấy bùn

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.

- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổbùn.

Đơnvị tính: m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Ôtô tự đổ

2,5 Tấn

4 Tấn

TN3.01

Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ

Nhân công:

- Cấp bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:

- Xe ôtô tự đổ

công

ca

0,8

0,140

0,5

0,110

01

02

Ghi chú: Định mức quyđịnh tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15 km. Khi cựly vận chuyển bình quân thay đổi thì định mức hao phí máy thi công được điềuchỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

8km

10 km

12 km

18 km

20 km

0,895

0,925

0,955

1,045

1,075

Chương IV

CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

TN4.01.00 Công tác kiểm tralòng cống bằng phương pháp chui lòng cống.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặtbiển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểmtra.

- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống,chờ khí độc bay đi.

- Chui xuống cống ngầm, soi đènkiểm tra, tìm điểm hư hỏng.

- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bớibùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).

- Đo kích thước đoạn hư hỏng,định vị đoạn hư hỏng.

- Chụp ảnh đoạn hư hỏng, rạn nứt.

- Vệ sinh thu dọn hiện trường,đậy ga, đem dụng cụ về vị trí qui định.

- Thống kê đánh giá mức độ hưhỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.

Đơnvị tính: 1km

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

TN4.01

Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống

Nhân công:

- Bậc thợ 4/7

công

15,00

TN4.02.00 Công tác kiểm tralòng cống bằng phương pháp gương soi.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặtbiển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểmtra.

- Mở nắp ga chờ khí độc bay đi.

- Dùng gương, đèn chiếu soitrong lòng cống từ hai đầu ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vếtnứt, đánh giá mức độ hư hỏng.

- Vệ sinh thu dọn hiện trường,đậy nắp hố ga.

- Lập bản vẽ sơ hoạ của tuyếncống. Thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

- Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa.

Đơnvị tính: 1km

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

TN4.02

Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi

Nhân công:

- Cấp bậc thợ bình quân 4/7

công

11,00

TN1.01.04 Nạo vét bùn cốngngang bằng thủ công (cống qua đ­ường).

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phư­ơng tiệnvà mặt bằng làm việc.

- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

- Dùng quả găng luồn qua cốnggạt bùn về hố ga.

- Xúc bùn từ hố ga vào xô, đư­alên và đổ vào phư­ơng tiện chở bùn.

- Trung chuyển bùn tới nơi tậpkết tạm với cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xeđẩy tay (phư­ơng tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làmviệc và tập trung dụng cụ, ph­ương tiện về nơi qui định.

Bảng số 4

Đơnvị tính: m3

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số l­ượng

TN1.01.04

Nạo vét bùn cống ngang bằng thủ công (cống qua đ­ường)

Nhân công:

- Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7

công

7,56

Ghi chú:

1/ Định mức tại Bảng số 4 quiđịnh hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại Đặcbiệt. Đối với các đô thị khác, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loạiI: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Các loại đô thị loại III ÷ V: K = 0,78

2/ Trường hợp nạo vét bùn hố gacó cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly qui định thì định mức nhân công đượcđiều chỉnh với các hệ sau:

+ Cự ly trung chuyển1500m : K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển2000m : K = 1,27

3/ Trư­ờng hợp không phải trungchuyển bùn thì định mức nhân công đ­ược điều chỉnh hệ số K = 0,87.

MỤC LỤC

Mã hiệu

Nội dung

Phần I

Phần II

Chương I

TN1.01.00

TN1.01.10

TN1.01.20


TN1.01.30

TN1.02.00

TN1.02.10

TN1.02.1a

TN1.02.1b

TN1.02.20

TN1.02.2a

TN1.02.2b

TN1.03.00


Chương II

TN2.01.00

Chương III

TN3.01.00

Chương IV

TN4.01.00

TN.4.02.00

Thuyết minh định mức

Định mức dự toán

Nạo vét bùn bằng thủ công

Nạo vét bùn cống bằng thủ công

Nạo vét bùn hố ga

Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

Nạo vét bùn cống hộp nổi

Nạo vét bùn mương bằng thủ công

Nạo vét bùn mương có chiều rộng £ 6m

Đối với mương không có hành lang, không có lối vào

Đối với mương có hành lang, lối vào

Nạo vét bùn mương có chiều rộng > 6m

Đối với mương không có hành lang, không có lối vào

Đối với mương có hành lang, lối vào

Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công

Nạo vét bùn bằng cơ giới

Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn

Vận chuyển bùn bằng cơ giới

Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ

Công tác kiểm tra hệ thống thoát nước

Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống

Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi

Mục lục