VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2274/VPCP-CN
V/v Danh mục các công trình HĐNTNN tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2007

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng.

Xét đề nghị của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trìnhxây dựng tại các Báo cáo số 17/HĐNTNN ngày 27 tháng 3 năm 2007 về danh mục côngtrình Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng nghiệm thu và kiểmtra năm 2007, số 18/HĐNTNN ngày 27 tháng 3 năm 2007 về hoạt động của Hội đồngnghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trìnhxây dựng năm 2006, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục các công trình do Hội đồng nghiệm thuNhà nước các công trình xây dựng tổ chức kiểm tra và nghiệm thu trong năm 2007như đề nghị tại Báo cáo nêu trên.

2. Đối với các công trình thủy điện có công suất từ 50 MWđến 100 MW, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng quyếtđịnh hình thức nghiệm thu hoặc kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Thủ tướngChính phủ về quyết định của mình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- UBND TP Hà Nội, TP HCM;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: DK, TH, VI, VII, TTBC, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3). 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý