VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2275/VPCP-CCHC
V/v: Thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ, Cơ Quan Thuộc Chính Phủ;
- Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương
.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao (Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007), Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nội dung công việc như sau:

1. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ);

2. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính (Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ);

3. Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (Quyết định số 30/QĐ-TTg này 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ).

Đối với mỗi nội dung công việc, báo cáo cần làm rõ về: Kế hoạch triển khai thực hiện; tiến độ tổ chức thực hiện; những sai phạm, yếu kém trong thực hiện; kết quả thực hiện; những hạn chế, nguyên nhân của việc không thực hiện hoặc thực hiện không tốt; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong tổ chức thực hiện; sự phù hợp của nội dung các Quyết định nêu trên đối với bộ, cơ quan, địa phương; những đề xuất, kiến nghị và các giải pháp nhằm thực hiện và hoàn thiện nội dung các Quyết định.

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2007 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
BĐH112, Website CP, Người phát ngôn của TTgCP
- Lưu: VT, CCHC.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao