BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2279/TCHQ-KTTT
V/v Thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy;- Cục hải quan Thành Phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 226/C23 (P5) ngày 04/04/2007 của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy về việc không thu thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng 06 xe ô tô chữa cháy nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp, uỷ thác qua Công ty TNHH thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hoà. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 19, mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Quyết định số 736/2006/BCA (V22) ngày 12/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt kế hoạch nhập khẩu phương tiện, vật tư và thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác, chiến đấu của Bộ Công an năm 2006. Thì:

Lô hàng 06 xe ô tô chữa cháy hiệu MORITA – NISSAN của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp năm 2006 được uỷ thác qua Công ty TNHH thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hoà theo tờ khai số 2274/NK /KD/HD ngày 14/8/2006 tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An