BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2281/TCHQ-KTTT
V/v:Xử lý nợ đọng của Công ty Vina Tarpaulin

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Cục hải quan bình dương
- Công ty tnhh vina tarpaulin
(Thái Hoà – Tân Uyên – Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/07-CV/XNK ngày 25/01/2007 của Công ty TNHH Vina Tarpaulin và công văn số 418/HQBD-NV ngày 06/03/2007 của Cục Hải quan Bình Dương về việc xử lý vướng mắc trong quá trình thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Vina Tarpaulin, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1 - Về việc giải toả cưỡng chế và nộp thuế phần nguyên liệu chênh lệch do khai sai định mức:

Ngày 30/03/2007 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1793/TCHQ-KTTT hướng dẫn việc giải toả cưỡng chế và xử lý thuế đối với số nguyên liệu chênh lệch do khai sai định mức của Công ty TNHH Vina Tarpaulin.

2 - Về việc thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu đang tồn đọng và xử lý phạt chậm nộp thuế:

Để đảm bảo việc thanh khoản thuế nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của các tờ khai hàng xuất khẩu chưa có xác nhận thực xuất được chính xác, tránh lợi dụng, yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ gốc do doanh nghiệp cung cấp như vận tải đơn, hoá đơn thương mại hàng xuất khẩu, hợp đồng xuất khẩu, tờ khai xuất khẩu bản chính… đồng thời tiến hành kiểm tra sổ sách kế toán, phiếu nhập, xuất kho, việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu của Công ty để xác định nếu hàng hoá đã thực xuất khẩu thì thanh khoản và không xử lý phạt chậm nộp đối với số nguyên liệu đã thực xuất khẩu trong thời hạn nộp thuế 275 ngày; đối với số nguyên liệu không có cơ sở xác định đã đưa vào sản xuất, xuất khẩu thì tiến hành thu đủ thuế và phạt theo đúng quy định đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/05/2007.

3 - Đềnghị Cục Hải quan tìm nguyên nhân thất lạc hồ sơ lưu trữ, trường hợp phát hiện có vi phạm thì xử lý trách nhiệm cán bộ, cá nhân để thất lạc hồ sơ và rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị về vấn đề này tránh xảy ra trường hợp tương tự.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương, Công ty TNHH Vina Tarpaulin biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An