THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2284/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban Dân tộc

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xétđề nghị của Ủy ban Dân tộc (tờ trình số 10/TTr-UBDT ngày 05 tháng 9 năm 2008),ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 12288/BTC-QLCS ngày 16 tháng 10 năm2008), Xây dựng (công văn 2372/BXD-KTQH ngày 26 tháng 11 năm 2008), Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 7203/BKH-KTĐP &LT ngày 03 tháng 10 năm 2008), Tài nguyênvà Môi trường (công văn số 3959/BTNMT-KH ngày 10 tháng 10 năm 2008) về chủtrương đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban Dân tộc và Khách sạn Dân tộc, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1.Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban Dân tộc tại 349 phố ĐộiCấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, trên diện tích đất khoảng 2.000m2,thời gian thực hiện từ năm 2009.

2.Ủy ban Dân tộc căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc và địnhhướng biên chế cho giai đoạn trước mắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiếpthu ý kiến các Bộ liên quan, chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thựchiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban Dân tộc theo quy định hiện hành.

3.Ủy ban Dân tộc làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để hoàn tất thủtục đất đai theo quy định để làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việcỦy ban Dân tộc và việc liên doanh, liên kết xây dựng Khách sạn Dân tộc.

4.Việc lựa chọn tư vấn thiết kế và đơn vị thi công công trình trụ sở Ủy ban Dântộc và Khách sạn Dân tộc thực hiện theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải