BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

Số: 2286/TCHQ-KTTT
V/v ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH TM & DV Văn Tân.
(205 Đội Cấn - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 039CV/VT-2008ngày 9/5/2008 của Công ty TNHH TM & DV Văn Tân về việc ân hạn thuế. Về vấnđề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Văn Tân làdoanh nghiệp nhập khẩu uỷ thác lô hàng 18 xe ô tô Nissan của 02 tờ khai số 1511/NKD , 1512/NKD ngày 14/4/2008 thuộc Dự án "đầu tư trang bị phương tiện,thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dụng phòng chống ma tuý cho lực lượng Hảiquan".

Hiện nay, Bộ Tài chính đã có công văn số 5149/BTC-TCHQ ngày 7/5/2008 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị miễn thuế cho lôhàng trên.

Trong thời gian chờ ý kiến của Thủ tướng Chínhphủ, để tạo điều kiện cho hoạt động XNK của Công ty TNHH thương mại và dịch vụVăn Tân. Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố cho phépCông ty được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định đến 30/06/2008 đối với cáclô hàng XNK mới phát sinh, với điều kiện: ngoài số nợ thuế 02 tờ khai nêu trên,Công ty không có nợ thuế (phạt) quá hạn của các lô hàng khác; đồng thời đáp ứngcác điều kiện quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biếtvà thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An