TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2289 TCT/PCCS
V/v thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với glucoza

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 289/CT /QLDN số 1 ngày 5 tháng 5 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Hà Tây về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với glucoza, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.12, Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: sản phẩm “đường, phụ phẩm trong sản xuất đường, gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn” áp dụng thuế suất 5%; Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì sản phẩm glucoza được làm từ tinh sắn là một loại đường dùng làm nguyên liệu trong sản xuất bánh áp dụng mức thuế suất là 5%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương