BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2290/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế Máy quay Camera

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Bà Nguyễn Thị Nga
(Số 472/4b Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời đơn khiếu nại ngày 22 tháng 03 năm 2007 của Bà Nguyễn Thị Nga về việc áp giá tính thuế lô hàng 12 máy quay Camera digital hiệu Panasonic AGDVC60P do Nhật Bản sản xuất, nhập khẩu theo tờ khai Hải quan số: 20228/PMD ngày 26/12/2005, tại Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về kiến nghị của Bà, Tổng cục Hải quan đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ chế độ quy định xác định giá tính thuế tại thời điểm lô hàng nhập khẩu, kiểm tra hồ sơ gốc đối chiếu với kết quả kiểm tra hàng thực nhập, để xem xét giải quyết việc áp giá tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Bà Nguyễn Thị Nga biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An