TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2290 TCT/PCCS
V/v thuế TNCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

Thời báo kinh tế Việt Nam
Địa chỉ: 96 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Trả lời công văn số 88/CV-TBKT ngày 11 tháng 05 năm 2004 của Thời báo kinh tế Việt Nam về hoa hồng môi giới xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại phần IV, phần III, Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định:

“3.1. Cá nhân có thu nhập chịu thuế (bao gồm thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên) có trách nhiệm chủ động khai báo về thu nhập với cơ quan chi trả thu nhập hoặc cơ quan thuế tại địa phương nơi làm việc”.

“Cá nhân có thu nhập chịu thuế phải tự giác đăng ký, kê khai thu nhập chịu thuế, nộp thuế thu nhập qua cơ quan chi trả thu nhập như hướng dẫn tại Mục III Thông tư này. Cá nhân nộp thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các số liệu đã kê khai.

Trường hợp không đăng ký, kê khai hoặc kê khai không trung thực, không nộp thuế hoặc chậm nộp tiền thuế thì sẽ bị xử lý như quy định Điều 21 của Pháp lệnh thuế thu nhập. Đối với người nước ngoài, có thể bị hoãn cấp thị thực xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Pháp lệnh xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì khi chi trả tiền hoa hồng môi giới, Cơ quan chi trả có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế trước khi chi trả thu nhập. Cá nhân có thu nhập chịu thuế phải tự giác đăng ký, kê khai thu nhập chịu thuế, nộp thuế thu nhập qua cơ quan chi trả thu nhập. Trường hợp không đăng ký, kê khai hoặc kê khai không trung thực, không nộp thuế hoặc chậm nộp tiền thuế thì sẽ bị xử lý như quy định Điều 21 của Pháp lệnh thuế thu nhập.

2. Về thuế suất thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao: Tại điểm 2.2.1. mục II. Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao có quy định: “Thu nhập không thường xuyên áp dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần, trừ thuế suất quy định tại điểm 2.2.2 và 2.2.3 của điểm 2.2 này.

Đơn vị: 1000 đ

Bậc

Thu nhập mỗi lần phát sinh

Thuế suất (%)

1

2

3

4

5

6

Trên 2.000

Trên 4.000

Trên 10.000

Trên 20.000

Trên 30.000

đến 2.000

đến 4.000

đến 10.000

đến 20.000

đến 30.000

0

5

10

15

20

30

Từ 01 tháng 7 năm 2004 theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao được UBTVQH thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2004 thì khoản hoa hồng môi giới xuất khẩu cá nhân là thu nhập thường xuyên; khoản thu nhập này được cộng với các khoản thu nhập thường xuyên khác mà cá nhân nhận được và thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định đối với thu nhập thường xuyên theo biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 3 Pháp lệnh này.

Tổng cục Thuế trả lời để hời báo kinh tế được biết để thông tin đến bạn đọc.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương