BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2293/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty TNHH TAV
(KCN Nguyễn Đức Cảnh – Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 042/2007/TAV ngày 10/04/2007 của Công ty TNHH TAV về việc đề nghị xét miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng hệ thống máy điều hoà nhiệt độ. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng; Thì:

Hệ thống máy điều hoà giải nhiệt bằng hơi nước, có công suất 12,9 KW nhập khẩu để lắp đặt trong phòng thí nghiệm không thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ chỉ quy định việc xét miễn thuế nhập khẩu nhưng không quy định miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp nêu trên.

Đề nghị Công ty thực hiện việc nộp thuế lô hàng theo thông báo thuế của cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TAV biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An