BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2293 TCT/DNK
V/v Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Định
- Công ty TNHH Kim Long
(Địa chỉ Lô 10A khu Công nghiệp Phú Tài - Bình Định)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 16/CV ngày 16/6/2004 của Công ty TNHH Kim Long V/v đề nghị được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Theo công văn trình bày, Công ty có 7 hoá đơn mua hàng phát sinh trong năm 2000, do nguyên nhân chậm thanh toán tiền nên bên bán chậm trả hoá đơn cho Công ty. Vì vậy, Công ty đã không kê khai trong kỳ kê khai thuế hàng tháng. Sau khi nhận được hoá đơn, Công ty đã kê khai và quyết toán thuế năm 2000 nhưng không được Cục Thuế tỉnh Bình Định giải quyết cho khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Định tại công văn số 926/CV-CT ngày 9/7/2004; phần kiểm tra có liên quan đến 07 hoá đơn mua hàng của Công ty TNHH Kim Long đã xác định:

+ 07 hoá đơn mua gỗ với tổng số tiền thuế GTGT đầu vào là: 99.089.036 đồng là hoá đơn hợp pháp, bên bán đã kê khai nộp thuế GTGT.

+ 07 hoá đơn Công ty không kê khai thuế GTGT đầu vào trên bảng kê và tờ khai thuế GTGT hàng tháng, đến ngày 22/6/2001 Công ty gửi báo cáo quyết toán thuế GTGT của năm 2000, Công ty mới tiến hành kê khai bổ sung số thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ công văn hướng dẫn số 1804 TC/TCT ngày 5/3/2002 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và để tháo gỡ khó khăn, giúp cho Công ty TNHH Kim Long tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động, đảm bảo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong việc xử lý tồn tại về khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoá đơn chậm kê khai. Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Định kiểm tra nếu đúng do nguyên nhân bên Công ty TNHH Kim Long chậm thanh toán tiền mua hàng dẫn đến bên bán chậm trả hoá đơn cho Công ty nên Công ty đã chậm kê khai trong kỳ kê khai thuế hàng tháng; thì chấp nhận cho khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với 07 hoá đơn mua hàng trên của Công ty.

Đề nghị Công ty TNHH Kim Long liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Định để được giải quyết cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến