BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2294 TCT/ĐTNN
V/v Hướng dẫn CS thuế đối với dự án ODA

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 721 CT/TH-DT đề ngày 01/06/2004 của Cục thuế tỉnh Phú Yên về chính sách thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với các dự án ODA không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính, công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính về tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng vốn ODA thì:

- Trường hợp chủ dự án ODA được NSNN đầu tư không hoàn lại ký hợp đồng với nhà thầu chính để xây lắp công trình hoặc cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho dự án ODA theo giá hợp đồng có thuế GTGT, nếu không được NSNN cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì chủ dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả. Nếu dự án đã được NSNN cấp vốn đối ứng để nộp thuế GTGT theo luật định (nếu thực hiện chế độ kế toán Việt Nam) hoặc theo tỷ lệ ấn định (nếu không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam) quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp chủ dự án ODA được NSNN đầu tư không hoàn lại ký hợp đồng với nhà thầu chính theo giá hợp đồng không bao gồm thuế GTGT thì nhà thầu chính không phải tính thuế GTGT đầu vào và được hoàn thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ dùng để xây dựng công trình hoặc sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho chủ dự án ODA không hoàn lại.

- Quy trình hoàn thuế và hồ sơ hoàn thuế GTGT cho chủ dự án ODA hay cho nhà thầu chính thực hiện dự án ODA được NSNN đầu tư không hoàn lại thực hiện như hướng dẫn tại Điểm 4, Mục II, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính. Ngoài ra chủ dự án ODA phải gửi kèm xác nhận của Kho bạc Nhà nước về việc không được NSNN cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT. Nhà thầu chính phải có xác nhận hoàn thuế GTGT của chủ dự án như hướng dẫn tại công văn số 06TC/TCT ngày 2/1/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến