BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2296/UBCK-PTTT
V/v kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên TTGDCK Hà Nội

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cáccông ty đại chúng chưa niêm yết

Thựchiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc triển khai thị trường giao dịchcủa công ty đại chúng chưa niêm yết tại TTGDCK Hà Nội, UBCKNN thông báo việcthực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty đại chúng đăng ký giaodịch tại TTGDCK Hà Nội như sau:

-Đối với công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội vào quý IV/2008:chấp thuận báo cáo tài chính năm 2007 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán đủđiều kiện thực hiện kiểm toán năm 2008 và năm 2009 do Hội Kiểm toán viên hànhnghề Việt Nam (VACPA) xác nhận và thông báo công khai trong Danh sách các Côngty kiểm toán đã đăng ký hành nghề và đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2008và năm 2009.

-Bắt đầu từ năm 2008, báo cáo tài chính của công ty đại chúng có cổ phiếu đăngký giao dịch trên TTGDCK Hà Nội phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đượcUBCKNN chấp thuận như quy định tại Thông tư 38/2007/TT-BTC .

-Đối với các công ty đại chúng chưa niêm yết và cũng chưa đăng ký giao dịch trênTTGDCK Hà Nội, có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm bởi tổ chứckiểm toán đủ điều kiện do VACPA xác nhận.

Cáccông ty đại chúng chưa niêm yết có thể lựa chọn những công ty kiểm toán đủ điềukiện thực hiện kiểm toán được đăng tải trên trang Web của Bộ Tài chính và trangWeb của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (www.vacpa.org.vn).

Ủyban Chứng khoán Nhà nước xin thông báo để các công ty đại chúng chưa niêm yếtthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;- Ban Lãnh đạo (để báo cáo)
- SGDCK TP.HCM, TTGDCK HN;
- Lưu VP, PTTT.

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Nguyễn Sơn