TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2298 TCT/PCCS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hoá

Trả lời công văn số 276 CT/TTHT ngày 4 tháng 5 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Thanh Hoá hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng bột giấy làm từ các nguyên vật liệu như tre, nứa, gỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Biểu sts theo danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2004 hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT thì mặt hàng bột giấy áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% (theo mã số 4701).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuê biết hướng dẫn đơn vị thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương