TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2299 TCT/PCCS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Thời báo Kinh tế Việt Nam

Trả lời công văn số 062/CV-TBKT ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Thời báo Kinh tế Việt Nam về hoàn thuế GTGT đối với máy móc, nguyên vật liệu xuất khẩu để hình thành tài sản đầu t| tại n|ớc ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến nh| sau:

Tại điểm 1.1.1 mục II Thông t| số 97/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính h|ớng dẫn: “Máy móc, thiết bị, bộ phận rời, vật t|, nguyên liệu, nhiên liệu xuất khẩu ra n|ớc ngoài để tạo tài sản cố định của dự án đầu t| tại n|ớc ngoài, đ|ợc miễn thuế xuất khẩu (nếu có) và chịu thuế GTGT với thuế suất 0%... Hồ sơ chứng minh hàng xuất khẩu khi kê khai thuế GTGT thực hiện nh| quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành đối với hàng hoá xuất khẩu. Riêng hợp đồng bán hàng hoá ký với n|ớc ngoài đ|ợc thay bằng danh mục hàng hoá xuất khẩu đ|ợc miễn thuế xuất khẩu do Bộ Th|ơng mại cấp”. Nh| vậy, doanh nghiệp t| nhân H|ng Thịnh có dự án đầu t| ra n|ớc ngoài, chuyển máy móc, nguyên vật liệu ra n|ớc ngoài để hình thành tài sản của dự án đầu t| thì tài sản chuyển ra n|ớc ngoài đ|ợc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu có đủ hồ sơ theo h|ớng dẫn tại Thông t| số 97/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 và Thông t| số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế xin chuyển Thời báo Kinh tế Việt Nam để trả lời Bạn đọc.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương