BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2301/TCHQ-KTTT
V/v xử lý xóa nợ thuế truy thu

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 5446/HQTP-PNV (T2) ngày 09/5/2008 của Cục Hảiquan Thành phố Hải Phòngvề việc xem xét xóa nợ thuế truy thu của Công ty Cổphần xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Dosố nợ thuế đề nghị xóa là số nợ thuế phát sinh của Công ty Xuất nhập khẩu Biêngiới Thanh Hóa, không phải của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu rau quả ThanhHóa. Vì vậy để có cơ sở báo cáo Bộ xử lý xóa nợ truy thu thuế cho Công ty Cổphần xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa theo đúng quy định, tránh tình trạng đã tínhsố nợ này trong vốn nhà nước khi xác định giá trị doanh nghiệp, nay lại xóa nợcho doanh nghiệp (tính 2 lần cho 1 khoản nợ). Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hảiquan Hải Phòng hướng dẫn Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa báocáo số 1 số nội dung sau (có xác nhận của Cục thuế địa phương):

-Khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, Ban cổ phần hóa doanh nghiệpđã đưa số tiền truy thu thuế là 91.287.000 đồng vào trong giá trị doanh nghiệpchưa?

-Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, Doanh nghiệp có lỗ không? Số tiềnlỗ là bao nhiêu?

-Khi bàn giao Doanh nghiệp, Ban Giám đốc cũ và ban Giám đốc mới có bàn giaokhoản tiền truy thu này không? Lý do không bàn giao? (nếu không bàn giao)

-Gửi bổ sung bản photocopy có xác nhận sao y bản chính Quyết định số 2953/HQHP-KTTTngày 27/11/1997 về việc truy thu số tiền nhập khẩu, vì trong bộ hồ sơ đề nghịxóa nợ truy thu thuế cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa khôngcó văn bản này.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố HảiPhòng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Web HQ;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An