BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2301 TCT/ĐTNN
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty Interflour Việt Nam LTD

Trả lời công văn số IFV/BTC/04001 ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Công ty Interflour Việt Nam Ltd về việc khấu từ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1, Điểm III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 và công văn số 1804 TC/TCT ngày 5 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoá đơn chậm kê khai khấu trừ quá 3 tháng, hoá đơn lập trước ngày 30 tháng 9 năm 2001.

Trường hợp của Công ty có nhập khẩu nguyên vật liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất, nhưng quá 3 tháng Công ty mới tiến hành kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với số nguyên liệu nhập khẩu này thì Công ty đã vi phạm kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của năm 2003.

Tuy nhiên, căn cứ vào nội dung giải trình của Công ty và thực tế Công ty đã nộp thuế GTGT của nguyên liệu nhập khẩu, Công ty kê khai chậm là do nguyên nhân khách quan (theo giải trình của Công ty). Để giải quyết phù hợp với trường hợp cụ thể của Công ty phát sinh là do lỗi của cơ quan Hải quan, Tổng cục Thuế chấp nhận để Công ty được tính khấu trừ hoặc hoàn lại số thuế GTGT Công ty đã nộp vào tài khoản của cơ quan Hải quan nơi Công ty mở Tờ khai Hải quan (theo biên lai nộp thuế số 25043 ngày 15 tháng 08 năm 2003).

Để có căn cứ tính khấu trừ đối với số tiền thuế GTGT Công ty đã nộp nói trên, Công ty phải xuất trình cho cơ quan thuế: Biên lại nộp thuế do cơ quan Hải quan phát hành kèm theo chứng từ nộp tiền của Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Interflour Việt Nam Ltd biết và liên hệ với Cục thuế để được giải quyết cụ thể.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến