BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2302/TCHQ-KTTT
V/v Xác định trị giá tính thuế theo danh mục quản lý rủi ro

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Qua kiểm tra dữ liệu giá của Cục Hải quan TP.HồChí Minh trên hệ thống GTT 22, Tổng cục Hải quan thấy nhiều trường hợp nhậpkhẩu mặt hàng ôtô có trị giá khai báo và một số trường hợp xác định trị giátính thuế thấp hơn Danh mục quản lý rủi ro về giá ban hành theo công văn 1646/TCHQ-KTTT ngày 10/4/2008 của Tổng cục Hải quan. Ví dụ:

ĐVT: USD/c

Tờ khai

Tên hàng

Giá khai báo

Giá Danh mục

176/NKD ngày 16/4/2008

Toyota Lexus LS460L

50.350

52.050

1377/NKD ngày 21/4/2008

Audi Quatro Q7, 3.6, sản xuất 2008

31.825

33.500

1388/NKD , 1380/NKD ngày 21/4/2008

Toyota Lexus Rx 350, 3.5, sản xuất 2008

25.175
Nhật

28.500
Mỹ

117/NKD ngày 21/4/2008

Toyota RAV-4, Ltd, 2.4, sản xuất 2008

15.200

18.000

1483/NKD ngày 21/4/2008

Toyota Lexus GX 470, sản xuất 2007 (giá điều chỉnh lại theo PP6 34.000 USD/c thấp hơn danh mục và dữ liệu giá trên GTT 22).

32.300

35.000

Về việc nhập dữ liệu thông tin tờ khai trị giámặt hàng ôtô (8703): có rất nhiều trường hợp chưa thực hiện nhập dữ liệu tờkhai trị giá vào hệ thống GTT 22 (như tờ khai số 1475/NKKO /KV3-2 ngày24/4/2008). Kiểm tra từ ngày 15/4/2008 đến ngày 14/5/2008 trên Hệ thống Đa chứcnăng có 588 bản ghi trong khi đó trên Hệ thống GTT 22 chỉ có 334 bản ghi.

- Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày16/3/2007 của Chính Phủ quy định về việc xác định trị giá Hải quan đối với hànghoá xuất khẩu, nhập khẩu; Phụ lục 1 Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 củaBộ Tài chính; Quyết định 640/QĐ-TCHQ ngày 03/04/2006 của Tổng cục Hải quan vềviệc ban hành Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế; công văn số1646/TCHQ-KTTT ngày 10/4/2008 của Tổng cục Hải quan về Danh mục quản lý rủi rovề giá. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

1/ Căn cứ quy định tại các văn bản trên và cácvăn bản hướng dẫn về giá tính thuế của Tổng cục Hải quan; căn cứ thông tin dữliệu giá tại thời điểm xác định trị giá tính thuế để thực hiện kiểm tra, thamvấn và xác định trị giá tính thuế trên theo đúng quy định đối với các tờ khaitrên và các trường hợp có giá khai báo thấp hơn danh mục quản lý rủi ro về giátương tự như đã nêu trên.

2/ Kiểm tra làm rõ nguyên nhân việc cập nhật tờkhai trị giá vào hệ thống GTT 22 không đầy đủ như đã nêu trên, nếu do lỗi chủquan của công chức Hải quan thì kiểm điểm trách nhiệm có hình thức xử lý phùhợp; không để tái diễn tình trạng trên làm ảnh hưởng đến công tác xác định trịgiá của các đơn vị khác.

3/ Báo cáo kết quả thực hiện nội dung điểm 1,điểm 2 nêu trên về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT) trước ngày 25/5/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An