BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2302 TCT/DNK
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH Đức Thạnh
(58A Truông Tre, Linh Xuân, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 001/04CV-ĐT ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Công ty TNHH Đức Thạnh về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3, mục II, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: Hàng hoá không quy định tại mục II, phần A; điểm 1,2 mục II, phần B Thông tư này đều áp dụng thuế suất 10%.

Theo quy định nêu trên thì mặt hàng Dioxide Titan có thuế suất thuế GTGT là 10%.

Việc Công ty kê khai và cán bộ Hải quan áp sai thuế suất thuế GTGT thuộc trách nhiệm của Công ty và cán bộ Hải quan, Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn biện pháp xử lý.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công ty thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến