VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2302/VPCP-KG
V/v tổ chức Hội nghị tuyên dương các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục vàĐào tạo tại công văn số 4273/BGDĐT-VP ngày 25 tháng 4 năm 2007 về việc tổ chứcHội nghị tuyên dương các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp cho sự nghiệpgiáo dục và đào tạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Giáo dục và Đào tạo tổchức Hội nghị tuyên dương các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đóng góp cho sựnghiệp giáo dục và đào tạo theo kế hoạch nêu tại công văn số 4273/BGDĐT-VP ngày25 tháng 4 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểQuý Bộ biết, thực hiện.


Nơi nhận:- Như trên
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các vụ: KTTH, ĐMDN, TCCB, TH; Website CP;
- Lưu VT, KG (4).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản