VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2303/VPCP-CN
V/v công tác lựa chọn đơn vị Tư vấn khảo sát thiết kế Dự án nâng cấp quốc lộ 50

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Về đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (vănbản số 1778/BGTVT-CGĐ ngày 9/4/2007) và của UBND tỉnh Tiền Giang (văn bản số 2058/UBND-CNngày 16/4/2007), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 432/BXD-KTTC ngày 7/3/2007)về việc chỉ định thầu công tác Tư vấn khảo sát thiết kế lập hồ sơ thiết kế kỹthuật Dự án nâng cấp quốc lộ 50, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Giao thôngVận tải thực hiện chỉ định thầu Tư vấn khảo sát thiết kế lập hồ sơ thiết kế kỹthuật Dự án nâng cấp quốc lộ 50.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quanliên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Xây dựng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3b). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý