BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2304/TCHQ-KTTT
V/v truy thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 269/HQQNg-NV ngày 6/5/2008của Cục Hải quan Quảng Ngãi vướng mắc trong việc thực hiện thu thuế giá trị giatăng (GTGT) đối với máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định thuộc đối tượng khôngchịu thuế giá trị gia tăng đem bán, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3.3 mục III, phần C,Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007của Bộ Tài chính thì trường hợp máy mócnhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT ở khâu nhập khẩu, khi chuyển nhượng, doanh nghiệp phải kê khai nộp thuếGTGT với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quanQuảng Ngãi thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An