THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 2308/VPCP-KTTH
V/v thành lập mới NHTMCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhândân tỉnh Nam Định (văn bản số 27/UBND-VP6 ngày 6/4/2007); của Tập đoàn Dầu khíViệt Nam (văn bản số 1837/DKVN-HĐQT ngày 5/4/2007) về việc xin thành lập mớingân hàng thương mại cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ vào tiêu chí, điều kiện mới được ban hành để xem xét, xử lý cụ thể đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Nam Định và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại các văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, CN;
- UBND tỉnh Nam Định;
- Tập đoàn Dầu khí VN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn, Website CP, các Vụ: ĐMDN, DK, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3), 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy