BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2315/TCT-TS
V/v: Trả lời đơn thư công dân

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Bà Phạm Thị Bích Thúy
(Địa chỉ: 360 Đường Trần Hưng Đạo – Tỉnh Quảng Bình)

Tổng cục Thuế nhận được đơn thư đề ngày 01/06/2007 của bà Phạm Thị Bích Thúy - Địa chỉ: 360 Đường Trần Hưng Đạo – Tỉnh Quảng Bình khiếu nại về việc Cục Thuế tỉnh Quảng Bình thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất đối với ông Nguyễn Văn Hòa theo quy định của Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/08/2000 của Chính phủ. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1c, Điều 7, Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/08/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định thu tiền sử dụng đất khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đô thị: “…Nếu do nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất trước đó không có giấy tờ hợp lệ, chỉ có giấy tờ mua, bán chuyển nhượng giữa hai bên được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận thì phải nộp 40% tiền sử dụng đất.”

Tại Khoản 4, Điều 7, Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/08/2000 nêu trên quy định: “Các mức thu tiền sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này chỉ áp dụng đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở, đối với diện tích vượt hạn mức đất ở phải nộp 100% tiền sử dụng đất.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp nếu diện tích đất của ông Hòa nằm trong hạn mức đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thì ông phải nộp 40% tiền sử dụng đất. Trường hợp nếu diện tích đất của ông Hòa vượt hạn mức đất ở thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức.

Tổng cục Thuế thông báo để bà Phạm Thị Bích Thúy biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Quảng Bình để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương