BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 232/BXD-KTXD
V/v: Chi phí lập điều chỉnh dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008

Kínhgửi: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 632/GVN-TCKTPT ngày 24/9/2008 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về áp dụng chi phí tư vấn lập điều chỉnh Dự án Mở rộng Công ty Giấy Bãi Bằng giai đoạn II. Saukhi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự ánđầu tư Mở rộng Công ty Giấy Bãi Bằng giai đoạn II công suất 250.000 tấn bột giấytẩy trắng/năm (phần nhà máy) đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công tyGiấy Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 240/QĐ-GVNHN ngày 20/4/2007 trên cơsở số liệu tổng mức đầu tư theo Hợp đồng tư vấn số 89/HĐ-TV ngày 6/8/2003. Dodự án phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế giá cả thị trường thì chi phí đểthực hiện việc điều chỉnh Dự án này được xác định bằng cách lập dự toán chi phí(theo hướng dẫn tại phụ lục của Văn bản số 1751/BXD-VP ngày14/8/2007 của Bộ Xâydựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng côngtrình để trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt làm cơ sởký kết hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng.

Căn cứ ý kiến trên, Tổng công tyGiấy Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, M5

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh