TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2320 TCT/TS
V/v Chính sách thu tài chính liên quan đến đất đai

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 753/CT-THDT ngày 12 tháng 7 năm 2004 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà về thực hiện thủ tục và khoản thu về nhà, đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về Thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ)

Tại khoản 5, Điều 3, Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế CQSDĐ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế CQSDĐ quy định những trường hợp không thuộc diện chịu thuế CQSDĐ bao gồm: “CQSDĐ giữa: vợ với chồng; cha đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con đẻ, con nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu nội, cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp bà Biên (mẹ ông Bình) hiện đang định cư hợp pháp tại Hoa Kỳ, năm 2003 được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng căn nhà thừa kế của con trai (ông Bình) tại số 128 Nguyễn Thiện Thuận, phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà cho bà Nhi là con gái (em cùng mẹ khác cha với ông Bình) thì bà Biên không thuộc diện phải nộp thuế CQSDĐ.

2. Về Thu tiền sử dụng đất:

Tại khoản 1a, Điều 7, Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“Đối với đất đô thị:

Trường hợp sử dụng đất ở ổn định trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 (ngày ban hành Hiến pháp năm 1980) thì không phải nộp tiền sử dụng đất”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp bà Nhi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với căn nhà số 128 Nguyễn Thiện Thuận, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà mà căn nhà này đã sử dụng ổn định từ trước nước 1974 thì bà Nhi không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương