BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2323 TCT/DNK
V/v xét ưu đãi thuế cho công ty TNHH một thành viên mới thành lập

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10779/CT-NV ngày 8 tháng 10 năm 2003 của Cục thuế hỏi về việc xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở SX mới thành lập cho Công ty TNHH một thành viên mới thành lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 Mục I Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Những cơ sở đã thành lập trước đây nay chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp hoặc đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất, bổ sung mặt hàng, ngành nghề vào giấy phép kinh doanh không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế như cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới thành lập”.

Trường hợp Công ty TNHH Trang trí nội thất H.B.D là Công ty TNHH một thành viên được thành lập trên cơ sở tách một phần vốn từ Công ty chủ sở hữu, hoạt động cùng ngành nghề, Công ty TNHH Trang trí nội thất H.B.D mặc dù có tư cách pháp nhân riêng biệt những theo quy định tại Luật Doanh nghiệp thì hình thức Công ty TNHH một thành viên không độc lập hoàn toàn trong hoạt động SXKD.

Căn cứ quy định nêu trên thì Công ty TNHH trang trí nội thất H.B.D không đủ điều kiện để được xét miễn thuế, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến