BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2323/TCT-PCCS
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007

Kínhgửi: Công ty cổ phần môi trường năng động SEEN.

Trả lời công văn số 120/2007/CV /SEEN-ENV ngày 14/5/2007 của Công ty cổ phần môi trường năng độngSEEN hỏi về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ theo Phụ lục I Danh mục lĩnhvực ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006cùa Chính phủ) về Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và Danh mục ưu đãiđầu tư thì hoạt động của Công ty là quản lý đầu tư xây dựng và tổng thầu (EPC)các công trình xây dựng nhà máy xử lý nước thải không thuộc ngành nghề nằmtrong danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do vậy Công ty sẽ không thuộc diện đượchưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh mớithành lập từ dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biếtvà liên hệ với cơ quan thuế địa phương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương