THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2330/TTg-KGVX
V/v xây dựng cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại tỉnh Hà Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Công Thươngtại công văn số 8214/BCT-KH ngày 15 tháng 9 năm 2008 về việc xin phép đầu tưxây dựng cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại tỉnh Hà Nam vàý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (công văn số 969/UBND-GDTX ngày 10 tháng7 năm 2008), Bộ Tài chính (công văn số 8783/BTC-ĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008),Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5393/BKH-KHGDTN &MT ngày 24 tháng 7 năm2008), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 2725/LĐTBXH-KHTC ngày05 tháng 8 năm 2008), Bộ Xây dựng (công văn số 328/BXD-HĐXD ngày 07 tháng 8 năm2008), Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 6935/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 04 tháng8 năm 2008) Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc đầutư xây dựng cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại tỉnh HàNam.

2. Giao Bộ Công Thương chỉ đạohoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở đào tạo của Trường Đại họcCông nghiệp Hà Nội tại Phủ Lý, tỉnh Hà Nam giai đoạn 1 trên cơ sở tiếp thu ýkiến của các Bộ, cơ quan có liên quan và phê duyệt Dự án theo quy định hiệnhành.

Trong quá trình triển khai thựchiện dự án, nếu có vấn đề vướng mắc thì Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chínhphủ xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- UBND tỉnh Hà Nam;
- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;
- VPCP; BTCN, các PCN, TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCV, KTTH, KTN, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân