BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2331/TCHQ-KTTT
V/v: Giảm thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Long An

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/HQLA .NV ngày 02/01/2007 của Cục Hải quan Long An về việc xin ý kiến giải quyết giảm thuế cho Công ty TNHH SXTM&DV Minh Ngọc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở giải quyết vụ việc, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Long An sao gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan và đề nghị doanh nghiệp sao gửi Tổng cục Hải quan một bộ hồ sơ bảo hiểm (hợp đồng bảo hiểm, việc đền bù thiệt hại của cơ quan bảo hiểm đối với Công ty Minh Ngọc) của lô hàng Công ty Minh Ngọc xin giảm thuế do hàng hoá gặp hải nạn trong quá trình vận chuyển, hồ sơ gửi về Vụ KTTT-XNK-Tổng cục Hải quan trước ngày 10/05/2007.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty Minh Ngọc
(19-QL1-ấp 5-Mỹ Yên-Bến Lức-Long An)
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An