VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2331/VPCP-QHQT
V/v kết quả phiên họp lần thứ 11 của Nhóm đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế ASEAN

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ:Thương mại, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bưu chính, Viễn thông, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Thủy Sản, Văn hóa-Thông tin, Tư pháp, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng cục Du lịch.

Xét báo cáo của Bộ Thương mại(công văn số 029/BTN-ĐB ngày 17 tháng 04 năm 2007) về kết quả phiên họp lần thứ11 của Nhóm Đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế ASEAN-EU, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ, cơ quan: Ngoại giao,Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bưu chính Viễn thông, Công nghiệp, Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Xây dựng, Thủy sản, Văn hóa-Thông tin, Tư pháp, Giaothông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Khoahọc và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổngcục Du lịch và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương nghiên cứu dự thảo Kếhoạch tổng thể thực hiện Cộng đồng kinh tế ASEAN được gửi kèm theo công văn số 1053/BTM-ĐB ngày 23 tháng 02 năm 2007; gửi ý kiến đóng góp về Bộ Thương mại, chậmnhất là vào ngày 20 tháng 6 năm 2007 để Bộ Thương mại kịp tổng hợp trình Thủtướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tụcchủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Phương án tự do hóadịch vụ của Việt Nam trong ASEAN đến năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báocác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, CN, NN, VX, KG, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2b).36

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMĐoàn Mạnh Giao