BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2333/TCHQ-GSQL
V/v Kiểm tra chất lượng xe máy điện NK.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

Kính gửi: BộGiao thông vận tải

Ngày13/5/2008, tại Văn phòng Bộ Tài chính, lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Hảiquan đã gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị để giải quyết mộtsố vấn đề phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị. Trong nội dunglàm việc, còn một số vấn đề tồn tại chưa được làm rõ đó là quy định về việc xemáy điện, xe đạp điện lắp ráp tại Khu kinh tế Lao Bảo nhập khẩu vào nội địaViệt Nam có phải kiểm tra chất lượng hay không, vấn đề này thuộc thẩm quyềngiải quyết của Bộ Giao thông vận tải.

Đểlàm rõ vướng mắc trên, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh, sảnxuất, tiêu thụ hàng hóa, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ cho biết: mặt hàng xemáy điện, xe đạp điện nhập khẩu có thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểmtra chất lượng theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 7/3/2006 củaThủ tướng Chính phủ hay không?

Kính đề nghị Quý Bộ sớm cho biết ý kiến./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GQ (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc