BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2334/TCHQ-GSQL
V/v nộp Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa khi làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 1172/TM ngày 06/5/2008 của Công ty TNHH mộtthành viên Công nghiệp Hóa chất mỏ - TKV (gửi kèm) đề nghị được nộp bản chínhGiấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa cho lô hàng nhập khẩu đầu tiên theohợp đồng giao hàng nhiều lần, những lô hàng nhập khẩu tiếp theo chỉ nộp bản saođể làm thủ tục. Để giải quyết vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trườnghợp doanh nghiệp đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa cho cả số lượng hàng hóaghi trên hợp đồng mua bán và được cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng đồng ý,xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng thì cơ quan hải quan căn cứ Giấy đăngký kiểm tra chất lượng để làm thủ tục hải quan cho toàn bộ hàng hóa nhập khẩutheo hợp đồng đó. Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng bản chính được lưu vào bộ hồsơ lô hàng nhập khẩu đầu tiên. Những lô hàng tiếp theo, doanh nghiệp nộp bảnsao để cơ quan hải quan theo dõi, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản chínhhoặc phải đăng ký kiểm tra chất lượng lại đối với từng lô hàng nhập khẩu tiếptheo, chỉ yêu cầu nộp bản kết luận chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy địnhtại điểm b khoản 3 Điều 11 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chínhphủ.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chỉ đạo Chi cục Hải quan gađường sắt Lào cai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty Công nghiệp Hóa chất mỏ (thay trả lời) (Ngõ 1, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, HN);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GQ (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc