TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2334 TCT/PCCS
V/v CS thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1440/CT-TTHT ngày 2 tháng 4 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về thuế đối với trường hợp trúng thưởng thắng cược, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5 mục I phần B Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế TTĐB đối với kinh doanh giải trí có đặt cược là “doanh số bán vé số đặt cược trừ số tiền trả thưởng cho khách thắng cuộc”. Như vậy, trong trường hợp doanh số bán vé số đặt cược thấp hơn số tiền trả thưởng cho khách thắng cuộc thì không tính thuế TTĐB, chỉ tính thuế TTĐB trong trường hợp doanh số bán vé số đặt cược cao hơn số tiền trả thưởng cho khách thắng cuộc và được tính theo từng vé bán ra, không được bù trừ giữa các vé bán ra cho chênh lệch âm (-) và chênh lệch dương (+).

Cá nhân có khoản thu nhập do thắng cược từ việc chơi trò giải trí có đặt cược không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, không áp dụng cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với trúng thưởng xổ số để tính thuế cho người có khoản thu nhập do thắng cược từ việc chơi trò giải trí có đặt cược.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương