BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2336/TCHQ-GSQL
V/v Hàng nhập khẩu của Công ty Honest Việt Nam.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Tp Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 184/CV ngày 18/04/2007 của Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội (Công văn có đồng gửi Cục Hải quan TP Hà Nội) về việc đề nghị cơ quan hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Honest Việt Nam được dỡ bỏ niêm phong, thông quan hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hà Nội kiểm tra lại vụ việc của Công ty Honest Việt Nam nêu tại công văn nói trên của Ban quản lý KCN và Chế xuất Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền có đề xuất, báo cáo Tổng cục để có chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý các KCN và Chế xuất HN; (D8A-8B, Giảng Võ, Hà Nội)
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ ;
- Lưu VT, GSQL .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Hạnh Thu