BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2338/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu sản phẩm đặt gia công từ nước ngoài.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty sx-XNK Bình Dương
(Thuận An- Bình Dương)

Trả lời công văn số 42/CVCT ngày 27/02/2007 của Công ty SX-XNK Bình Dương về việc đưa nguyên phụ liệu sang Campuchia đặt may gia công, sau đó Công ty nhận lại sản phẩm để giặt (wash) và xuất khẩu ra nước ngoài, Tổng cục Hải quan nước có ý kiến như sau:

1.Đối với sản phẩm đặt gia công tại Campuchia đưa về Việt Nam gia công giặt, đóng gói sau đó xuất khẩu ra nước ngoài thông qua kho ngoại quan được thực hiện như sau:

Sau khi nhập sản phẩm gia công từ Campuchia vào kho ngoại quan tại Việt Nam, Công ty tiến hành thanh khoản hợp đồng gia công theo Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày24/8/2004của Bộ Tài chính qui định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài. Hàng hoá xuất từ kho ngoại quan vào nội địa gia công và từ nội địa nhập trở lại kho để xuất khẩu sử dụng tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan và thực hiện thủ tục hải quan theo qui định tại điểm VII.4 và điểm VII.5 Mục 2 Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

2.Đối với việc nhập, xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Hoa Kỳ từ Việt Nam nhưng lại có xuất xứ từ Campuchia đề nghị doanh nghiệp liên hệ Ban Dệt may, Bộ Thương mại để có hướng dẫn cụ thể.

Vậy, Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty SX-XNK Bình Dương được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dệt may- Bộ Thương mại;
- Cục HQ Bình Dương;
- Trang Website Hải quan ;
- Lưu VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Hạnh Thu