BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2339 TC/CST
V/v Giá tính thuế bộ linh kiện xe máy và động cơ xe máy nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2004

Kính gửi: Công ty liên doanh chế tạo xe máy Lifan - Việt Nam

Trả lời công văn số 052/2004/BG /LFVN ngày 28/2/2004 của Công ty liên doanh chế tạo xe máy Lifan - Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 6/6/2002 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại thì hàng hoá nhập khẩu thuộc danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu sẽ áp dụng giá tính thuế theo quy định tại Bảng giá tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, kể từ ngày Thông tư số 118/2003/TT /BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành.,

Mặt hàng bộ linh kiện, phụ tùng xe máy do Công ty nhập khẩu thuộc danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu nên giá tính thuế nhập khẩu được quy định tại Bảng giá tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC Nếu giá nhập khẩu trên hợp đồng mua bán ngoại thương của hàng hoá nhập khẩu cao hơn giá quy định tại Bảng giá tối thiểu thì giá tính thuế tính theo giá hợp đồng.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bạch Thị Minh Huyền