BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2341/TCHQ-KTTT
V/v: Đăng ký và xác nhận danh mục hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số Hải quan địa phương hỏi về vấn đề thực hiện bước 3, phần B Quy trình xét miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế và hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 801/QĐ-TCHQ ngày 03/5/2006 của Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc thực hiện thủ tục Hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu phục vụ các dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép từ ngày 01/01/2006 và các dự án đầu tư trong nước, hiện tại Tổng cục Hải quan đang tiến hành hướng dẫn, trong thời gian trên, yêu cầu Cục Hải quan địa phương tạm thời thực hiện theo nội dung công văn số 4023/TCHQ-KTTT ngày 31/8/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An