BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2345/BNV-CCVC
V/v: kỷ luật cán bộ chuyên trách cấp xã

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2007

Kính gửi: SởNội vụ tỉnh Nghệ An

Trảlời công văn số 1009/SNV-XDCQ ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Sở Nội vụ tỉnh NghệAn hỏi về quy trình, thẩm quyền, hình thức kỷ luật cán bộ chuyên trách cấp xã,sau khi xem xét, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Theoquy định tại khoản 2, khoản 3 mục III Thông tư số 03/2007/TT-BNV ngày 12 tháng6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật công chức cấp xã,việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ chuyên trách cấp xã giữ các chức danh bầu cửnhư Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân căn cứ vàoLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân để xem xét xử lý; việc xử lý kỷluật đối với cán bộ chuyên trách cấp xã là Bí thư, Phó bí thư đảng ủy xã, ngườiđứng đầu tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã thực hiện theo quy định của điềulệ tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

BộNội vụ xin trả lời để Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ CCVC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
Trần Anh Tuấn